Vad är DCM?

DCM är en obotlig hjärtsjukdom då hjärtat blir försvagat. DCM drabbar främst vuxna hundar och sjukdomen utvecklas successivt. De typiska förändringarna hos dobermann som sker i hjärtat är att det blir utvidgat, får nedsatt rörelse och får rytmrubbningar (kammarextraslag).

Är DCM ärftligt?

Ja. DCM orsakas av en eller flera genetiska defekter som nedärvs från föräldradjur med DCM. Exakt vilka genetiska defekter det rör sig om är fortfarande okänt men mycket forskning bedrivs för att få svar på den frågan.

Varför bör dobermann screenas mot denna sjukdom?

DCM har blivit allt vanligare i rasen och därför måste avelsåtgärder vidtas för att stoppa spridningen. Minst 58 % av alla dobermann kommer att utveckla DCM och dessutom verkar sjukdomsförekomsten öka. Det säkraste sättet som finns idag, för att selektera bort sjuka djur ur aveln är att screena dem och använda så gamla djur som möjligt i avel.

Hur går en screening till?

En screeningundersökning hos en hjärtspecialist tar ungefär en timme per hund. Djurägaren kan vara med under hela besöket och hunden behöver ingen lugnande medicin. Först görs en enklare klinisk undersökning med inriktning på hjärtats funktion, exempelvis lyssnar veterinären på hundens hjärta och lungor med stetoskop. Sedan förbereds hunden för både ultraljudsundersökning och Holter genom att lite päls rakas bort på båda sidorna av bröstkorgen. Sedan genomgår hunden en ultraljudsundersökning samt får Holterutrustningen fastmonterad innan den kan gå hem igen.

Vad är en ultraljudsundersökning och hur går den till?

Vid DCM-screening undersöks hundens hjärta med ultraljud. Med hjälp av ultraljudet kan man se om hjärtat blivit utvidgat och försvagat. Man kan även se hur blodet rör sig i hjärtat och hur hjärtklaffarna fungerar.

När en ultraljudsundersökning ska genomföras läggs hunden på sida på ett speciellt bord. Djurägaren är med hela tiden och undersökningen gör inte ont. Hjärtspecialisten använder en så kallad probe som läggs mot hundens bröstkorg så bilder och filmsekvenser kan tas på hjärtat. Sedan mäts bestämda områden i hjärtat för att kontrollera att det är normalstort. För att undersöka blodets rörelse i hjärtat används dopplerteknik. Dessa mätningar görs för att utvärdera hjärtklaffarnas funktion och för att undersöka om hjärtat blivit försvagat.

Vad är en Holterundersökning och hur går den till?

En holterundersökning är en EKG-undersökning där hjärtats rytm och frekvens mäts över ett helt dygn. Denna undersökning är nödvändig eftersom rytmrubbningarna som uppstår vid DCM kan komma utspritt över dygnet så chansen är liten att hitta dem vid undersökningstillfället.

Vid besöket hos hjärtspecialisten monteras en Holter-utrustning fast på hunden. Hunden måste rakas lite på båda sidorna av bröstkorgen för att utrustningen ska få bra kontakt och därmed bra inspelningskvalitet. En liten registreringsdosa fästs på hundens manke och sedan får hunden bandage (vetrap) eller en väst som skyddar och håller fast utrustningen. När utrustningen är på plats så kan hunden åka hem. Djurägaren monterar ofta av utrustningen själv när ett dygn har gått och skickar/lämnar in den till kliniken för avläsning. En Holteravläsning kan ibland ta lång tid eftersom alla hjärtslag över ett dygn måste analyseras. Oftast kan analyssvar erhållas inom 2-3 veckor.

Hur förbereder man sig och sin hund för en screening?

Det som kan vara av värde att tänka på inför en screening är exempelvis om en avelstik ska screenas innan parning. Analyseringstiden av Holter kan ibland ta tid (2-3 veckor) så screena inte djuret för nära inpå löp då hunden kan hamna i höglöp innan analyssvaret har kommit.

Inga speciella förberedelser behöver egentligen göras inför besöket. Besöket tar ca en timme.

Vilka veterinärer kan man vända sig till för att screena sin hund?

En fullständig screeningundersökning (ultraljud samt Holter) kan i dagsläget göras av hjärtspecialisterna:

Jens Häggström, Universitetsdjursjukhuset Uppsala

Ingrid Ljungvall, Universitetsdjursjukhuset Uppsala

Anna Tidholm, Albano Djursjukhus, Danderyd

Torkel Falk, Din Veterinär Helsingborg

Björn Åblad, Blå Stjärnan, Göteborg

Vad innebär det att min hund är frisk enligt screening? Kommer den att kunna få DCM ändå i framtiden?

En hund som bedöms vara normal vid screening har ingen garanti att vara fri från DCM i framtiden.. Förr trodde man att en dobermann som inte utvecklat DCM innan sex års ålder kunde betraktas vara fri från DCM men idag vet man att så inte är fallet. En dobermann kan utveckla sjukdomen när som helst i livet, även när den är mycket gammal. Det är dock vanligast att hundar utvecklar DCM vid 5-7 års ålder. Syftet med screeningen är framför allt att hitta sjuka hundar innan de används i avel.

Vad betyder det om hunden klassats som equivocal (gränsfall)?

Det betyder att den hundens mätvärden från ultraljuds- och/eller Holterundersökningen hamnar mellan det som bedöms som DCM och det som bedöms vara normalt. Denna klassificering finns för att inte tvinga hjärtspecialisten att klassa hunden som sjuk eller frisk, när tydliga belägg för endera saknas. Klassificeringen speglar sålunda är mer begränsningarna av de undersökningsmetoder som används än faktiskt hälsoläge. Hunden har alltså INTE klassats att ha”lite DCM”. En hund som klassas som gränsfall bör emellertid undersökas igen efter en tid om en ny bedömning ska kunna göras.

Vad innebär det för hunden om den klassats som equivocal (gränsfall)?

För hunden innebär det att den inte bör tas i avel innan en ny screening har genomförts för en ny bedömning. I övrigt säger inte bedömningen ”equivocal” något om hundens hälsotillstånd. En hund som klassas som equivocal kan leva sitt liv precis som vanligt.

Behöver en hund som klassats som equivocal (gränsfall) medicineras?

Nej.

Bör en hund som klassats som equivocal (gränsfall) motioneras?

Ja, alla hundar behöver motion för att må bra. Equivocal är inte en sjukdom utan ordet innebär att hunden inte har kunnat få bedömningen normal eller DCM.  Syftet med denna klassificering är att underlätta avelsurval och är inte en beskrivning av hundens hälsotillstånd.

Vad betyder det om hunden klassats som DCM?

Det betyder att hunden har en ärftlig hjärtsjukdom och bör därför inte användas i avel.

Vad innebär det för hunden om den klassats som DCM?

Förr eller senare kommer hunden må dåligt av DCM eftersom sjukdomen är progressiv (förvärras successivt). De flesta hundar som inkommer för screening mår ännu inte dåligt trots att den har DCM. Man kallar det då för att hunden har preklinisk DCM.

Behöver en hund som klassats som DCM medicineras?

Om hunden mår bra behöver den kanske inte medicineras. Preliminära forskningsresultat från en klinisk prövning av hjärtmedicinen Vetmedin visar emellertid att detta preparat ger en förlängd tid utan sjukdomstecken om de sätts in hos dobermanhundar med DCM som har hjärtförstoring.

Om hunden mår dåligt behöver den medicineras. De vanligaste tecknen på att hunden mår dåligt av DCM är trötthet, flåsighet, hosta, avmagring, svimningar och episoder av vinglighet/svaghet.

Kan en hund som klassats som DCM motioneras?

Om hunden mår bra kan hunden motioneras enligt hjärtspecialistens rekommendationer för just den individen. En hund med DCM behöver komma på återbesök med jämna mellanrum för att bedöma huruvida hunden bör medicineras eller få restriktioner avseende motion. Alltså bedöms detta från fall till fall.

Hur länge lever en hund som klassats som DCM?

Det varierar väldigt mellan individer. Vissa hundar dör plötsligt utan förvarning i ung ålder medan andra hundar kan leva ett långt liv med DCM  som utvecklas så pass långsamt att hunden hinner bli gammal och kanske till och med dö av annan sjukdom.

När sjukdomen utvecklats så pass mycket att hunden börjat må dåligt är överlevnaden kort (timmar till några veckor) om inte mediciner sätts in. Det finns bra mediciner idag som oftast förlänger överlevnaden väsentligt (månader till år). Dock varierar överlevnaden från fall till fall.

Varför screena en dobermann när den ändå kan utveckla DCM i framtiden?

Rekommendationen att screena dobermann gäller framför allt avelsdjur. Sjukdomen märks inte på hunden den första tiden, så screeningen är nödvändig för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie. Därför är det av värde att screena hundar som ska gå i avel trots att det föreligger en risk att de utvecklar sjukdomen i framtiden. Samtidigt är det viktigt att inte skapa en övertro på screening, det är lika viktigt att använda äldre avelsdjur. Ju fler avelshundar som screenas och ju fler äldre avelsdjur som används, desto färre sjuka hundar används kan selekteras från avel och desto större chans finns det att stoppa ökningen av DCM i rasen. Avelsrekommendationerna leder inte till att samtliga hundar med DCM tas ur avel men det leder till att färre sjuka hundar används i avel.

Bör jag screena min hund som inte ska gå i avel?

Screening är en relativt dyr undersökning som ger information om hundens aktuella status och inte framtida status. Man får väga kostnad mot nytta och hos en hund som inte ska gå i avel och därmed inte heller föra sina gener vidare så är det upp till djurägaren om denne vill screena sin hund för vetskap om hundens status.

 

 

Sammanställt av Melissa Karlsson och Jens Häggström