Svenska dobermannklubben ansvarar tillsammans med SKK för dobermannrasens utveckling i Sverige.

Svenska dobermannklubbens mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda dobermann. Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med svensk djurskyddslagstiftning, SKKs grundregler och avelspolicy samt hälsoprogram som utarbetats för rasen.

Utöver detta ska den rasspecifika avelsstrategin för dobermann utgöra en rekommendation till uppfödarna att följa.

RAS - Rasspecifik AvelsStrategi Raskompendie