Svenska Dobermann Klubben ansvarar tillsammans med SKK för dobermannrasens
utveckling i Sverige.

Svenska Dobermannklubbens mål är att väcka intresse för och främja avel
av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda dobermann.
Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med svensk djurskyddslagstiftning,
SKKs grundregler och avelspolicy samt hälsoprogram som
utarbetats för rasen.

Utöver detta ska den rasspecifika avelsstrategin för
dobermann utgöra en rekommendation till uppfödarna att följa.

Läs RAS för dobermann 2019 - 2023 
Läs här>>